Показать сообщение отдельно
Старый 22.08.2008, 16:10   #279
Местный
 
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 194
Сказал(а) спасибо: 404
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 13
Damla на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(SILENT @ 22.8.2008, 12:53) [snapback]150238[/snapback]</div>
Цитата:
Чох теессуф ки, ЕХЛАГ деянде безилери ферди - меишет ехлагы баша душур. Эслиндя ЕХЛАГын даха ваджиб, ехемиййетли категориясы вар: ИЧТИМАИ ЕХЛАГ! Биринин меишет позгуну олмасы гынаг обектидир - бу сиздже сехв, мендже исе доргу процедурдур... Ичтимаи гынагсыз джемиййет вехшилешер. Амма бу фундаментал есаслар узениде олмалыдыр.

Ичтимаи ехлаг категориясына ИШЕ мушасибет, гануна хормет, ветендаш селахиййетлерине месулиййетли янашма ве с. бу саяг кутлеви хал алмалы дейерлер дахилдир.

Сиз ерини рушвет алдыгына, корупсия иле мушгул олдугуна гере гынаян ве бошанаджагы иле хеделеян гадына раст гелмисинизми?

Мен - йох, амма башга гадына бахдыгына гере бошанан гермишем. Хансы техлюкелидир? Теби ки, биринджиси - бе ону, яни рушвети хеят номасына, шан-шохрет, хеят менбейине чевирен недир, кимдир? - СИСТЕМ!

Белке бириси сечкилери сахталашдырдыгына гере, яхуд миллете соз вериб емел етмедийине гере, ветеншаларын ве мемлекетин мал-серветини талан етдийине горе ондан уз донреден гохум еграбасына, дост-танышына раст гемисиниз?

Ушагларымызын хугуга, тибб университетине, башга ход геден факултелере гирмеси учун джанымыздан кечмея хазырыг - ния? Чунки боююб РУШВЕТи бол пеше сахиби оладжаг, доланаджаг дея - бизи ким беле тербия етди? Анамыз? - хейир - бу мурдар СИСТЕМ!

Боюк мехфумларын тапдандыгы йерде исе даха кичик мезиййетлерин деформасияя уграмасы чох тебиидир...

Бу бахымдан сосиал характерли глобал проблемлерин озу ве себебиндян данышаркен меишет проблемлери чох джылыз ве ади герунур... гарышдырмайын...

Нормал, сивил инсаны джемиййет йетишдирир. Джемиййет исе СИСТЕМИН торемеси олур..

Аиле негедер саф инсан "истехсал" етмея чалышса да, етраф мухит ве реал хокм сурен ганунлар - яни СИСТЕМ ону перетербия едир... истесе де истемесе де... Умуми мензере беледир. Амма йене де бу о демек дейил ки, системин гойдугу гайдалар хамы учун кечерлидир. Бутун халларда истисналар вар...

Йене ченем гызды...
[/b]
__________________
Bu dünya vicdanla deyil,mentiqle yürüyür....................

Damla вне форума   Ответить с цитированием