Показать сообщение отдельно
Старый 22.08.2008, 16:07   #277
Местный
 
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 1,811
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 30
Ader на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата</div>
Цитата:
Сиз ерини рушвет алдыгына, корупсия иле мушгул олдугуна гере гынаян ве бошанаджагы иле хеделеян гадына раст гелмисинизми?

Мен - йох, амма башга гадына бахдыгына гере бошанан гермишем. Хансы техлюкелидир? Теби ки, биринджиси - бе ону, яни рушвети хеят номасына, шан-шохрет, хеят менбейине чевирен недир, кимдир? - СИСТЕМ![/b]
Чох мараглы фикирлер йаздыныз, меним диггетими джельб едян есас бу хисся олду..

меселе ондадырки (меселе дейендеки - фаджия) рющвят алыб варыны девлятини артыран вя гарныны йекяльдян кищилярин хяйат йолдашлары няйинки онун рющвят алмагына гёря ондан бошанмазлар - хятда онун бир хярям "улдуз" лары сахладыгына гёря беля бошанмазлар, чюнки бизим менталитетимизя гёря "кищидир - газаныр? кефинидя чекир"..

баша дющюрям ки бурада сиз дедийиниз системин чох, хяьдиннян артыг чох гюнахы вар, бу хаггда артыг бу мёвзуда бир нечя дяфя фикир сёйлянилиб, лакин беля бир менталитети, беля бир щяхсиййятя хёрмятсизлийи, вя юзр истяйирям - "гарын" культуну, вя йахудда - идждимаййятдя олан "ады-саны" - щяхси кейфиййятлярдян габаг, иряли тутмагы систем ёйрядир?

бу системдян еввель де мёвджуд иди!

меселе щейхсиййетден гедир. индивидуум.

биздя щяхсиййят инкишаф етмялидир.

кечмищдя бир гыза гайнатасы аджыгланса иди - о бир дя гёрюрдюн ки ёзюню агадждан асыб.
йахуд бир огланын баджысына кимся севгисини ачыглайырдыса - бу оглан йа баджысыны, йа онун севгилисини, йа да ёзюню ёльдюрмяйя мяджбур олурду - няйя гёря? еля билирсиниз ёзю истяйирди? йох! идждимаййят!!!

хамымыз Бир джянуб щяхяриндя фильмини хатырлайырыг.
О фильмин гяхраманы неджя чятинлик чякирди, неджя езиййет чякирди - чюнки идждимаййят - чюрюмющ идждимайяят - ондан йахын достуну садедже бу баладжа, гапалы бир групун дахили ганунларына зидд хярякят етмяйиня гёря - ёльдюрмяйи тяляб едирди...

Йеня дя дейирям, биздя ян бёйюк проблем - щяхсиййятя олан мюнасибятди.

фикир верин - бизим инсан тяк йашайа бильмир, баджармыр, истямирдя. вя тяклийи бёйюк бир бяла хесаб едир. ушаглыгдан тутмуш, та годжалыб гёруна гедяня гядяр бизим инсаны ня гядяр инсан, гохум-егребе- дост-ашна, гонум-гоншу ехатя едир! ве хер бириси онун - онларын телеблерине уйгун олмагыны истяйир, она тясир едир...

бурада хансы бир азадлыгдан сёхбят гедя биляр.
сёзсюз ки беля бир ен-енеси олан бир идждимаййет хеч бир заман хегиги азадлыга чата бильмяз.


__________________
Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ader вне форума   Ответить с цитированием