Показать сообщение отдельно
Старый 18.08.2008, 18:47   #107
Местный
 
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 194
Сказал(а) спасибо: 404
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 13
Damla на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(Ader @ 18.8.2008, 12:46) [snapback]149176[/snapback]</div>
Цитата:
Дамла, сизи анлайырам вя гынамырам, лакин ону да демялийямки сизин кими миллят вя вятяня даир ХАЙГЫРТЫ саланлар еля бу миллятин ен бёйюк белаларындан биридир.

Näzärinizä catdirimki,,qälb hayqirtisi ilä qishqirmag arasinda färq böyükdür

ня гядяр бу миллят ХАЙГЫРТЫ саладжаг?
торпаг ельден гедир - ХАЙГЫРТЫ,
щехид верир - ХАЙГЫРТЫ
дини мерасимлерде ве ахуд йасларда - ХАЙГЫРТЫ..

бес не заман бу миллят дющюняджяк?

Kim sizä mane olur düshünmäkdä,düshüncälärinizin bähräsini harda vä necä görmäk olar?, görünänlär sadäcä nifrät dolu tähqirlärdir. Yoxsa siz bu millätä aid deyilsiz?


ве хер заман ейни сёзляр - МИЛЛЯТИ БЁЛЬМЯЙИН, СЕВИН ве с.

Vä här zamanki kimi milläti sevmäk sizi qiciglandirir

бунлар хамысы чох популист, чох дар дющюнджяли бир лозунгларды, ахы нийя мян миллятимя олан севгими мяхз еля джямиййятимизя хас олан негатив амилярдя, тенденсийалара гёз йуммагдан башламалыйам?

Mäni isä sizin iräli sürdüyünüz genish düshüncälär valeh edir.Demäli siz, nifrätlä soylädiyiniz tähqirlärlä,cämiyyätdä bash verän neqatif hallara münasibät bildirirsiz?, maraglidir,amma färqinä varmirsizki,problemläri üzärindä dashiyanlari tähqir atäshinä tutdugunuz zaman,äsas amilä,bu problemläri yaradan mänbäyä goz yumursuz

бу ветенерверлик дейиль, ахы Дамла, ёмюр бойу джемийетде "есас джерейана" табе олмайан ве йахуд онунла разылашмайанлара - дющмян, хаин, мангурт ве с кими дамгалар вурурсуз. Йетяр дя. ня гядяр олар.

"Äsas cäräyan" deyändä kimi näzärdä tutursuz?vä yaxud qarshi cixanlar kimlärdi?
Azärbaycanli sayilan shäxs Iranin vä Rusiyyanin maragini vätänini maragindan üstün tutursa bu insana xain demäk olar?
Bu agir illärdä shäxsi maragini ümumi amaldan üstün tutub,äsgärä güllä satan,anaya oglunun meyidini satan,ermäniyä gizli benzin satan,qocalarin,kimsäsizlärin,yetimlärin haqqini käsib malini artiranlar düshmän deyil?
Qinindan cixib ,qinini bäyänmäyänlär,millätinä yuxardan ashagi baxanlar,agiz büzänlär,kömäklik äväzinä dal ceviränlär,soyunu,kökünü,tarixini unudanlar manqurd deyillärmi?

Insan täkminläshmäsi onun ruhän ucalmasina dälalät edär,,insan bu nöqtädän haqq-ädalät.xeyirxahliq,gözällik qurucusu olur.,yüksäk amallar ügruna özlärini fäda veräräk yaradirlar,"Pärvanänin yashamagi onun yanmagindadir".
Yediyi qaba tüpürüb, täpik atanlarin qurub,yaradanlara hec bir adiyyati ola bilmäzсизин фикирляринизя хёрмятля йанашсамда, демялийямки - дяйярсиздиляр мяним ючюн.

Adi bir evdar qadinin fikirläri sizin ücün däyärsiz ola bilär,amma vay o günäki ziyalinin fikirläri adi xalq gözündä däyärsiz olsun,o zaman ziyaliya olan etibar vä hörmät itirir ,bax bu isä artiq faciädir

мян ёзюмю бу миллятя, бу торпага ня дющмяням, ня дя хеч бир архадан зербе вурасы дейилям.
сиз еле бизим мюзакиря етдийимиз чатышмамазлыглары классик щекильдя бирузя вердиниз.
негатив амилляри менталитет, адет-ененейе чевримек джехдлери ве бунлара мюнасибети пис оланлара - хаин, мангурт дамгасы вурмаг.

Älikram H. unutmayin , oda "äsas cäräyana" qarshi cixdi.
Sizcä cämiyyätimizin äsas bälasi evdar qadinlardir?yoxsa bizim mentalitetimizdir?
Häqiqätändä nifrät gözünüzdä tor yaradib vä siz mänim fikrimin mägzini anlamadiz.
Täässüflär olsun ki,,millätä ,vätänä olan sevginin nä ilä ölcüldüyünü,nädän ibarät oldugunu biz, özümüz ücün hälädä tam olarag ashilalmamishig.Ona görädä sizin tähqirläriniz,mänim hayqirtilarim bir-birimizä äcaib gälir.
Här bir insan färd olaraq özünä mäxsus düshüncä üslubuna malikdir vä bu säbäbdän fikirlär müxtälifdir ,Intähasi cämiyyät ücün özündä dövlätcilik,millätcilik,vätänpärvärlik käsb edän vahid ideya labüddür.


Дамла, уважаемая классическая тюркская женщина (как вы сами себя представили) - все это уже было, ханым.

Nä qädär ki,cämiyyätimizdäki härbir vätändash öz üzärinä düshän väzifäni layiqincä yerinä yetirmäyäcäk,o qädär dä birlik,qarshiligli sevgi vä hörmät olmayacag .

Аллах кёмяйиниз олсун.

Tanri cümläyi mäxluqa kömäk olsun.
[/b]
__________________
Bu dünya vicdanla deyil,mentiqle yürüyür....................

Damla вне форума   Ответить с цитированием