PDA

Просмотр полной версии : Erkin Qədirli: Res Publica yoxsa Cosa Nostra?


Natiq Ceferli
09.11.2009, 16:45
Friday, November 6, 2009

Res Publica yoxsa Cosa Nostra? (http://erkin13.blogspot.com/2009/11/res-publica-yoxsa-cosa-nostra.html)

Başlıqdakı sualda göstərilmiş qarşılaşdırmanın müəllifi mən deyiləm. Təxminən iki və ya üç il öncə oxuduğum bir məqalədən xatırladım. Təəssüf ki, indi nə həmin məqaləni haradan oxuduğumu, nə də onun müəllifini yadıma sala bilirəm. Tək yadımda qalan elə bu qarşılaşdırmadır. Çox təhrikedicidir və buna görə də cəlbedicidir. Xeyli məsələlər haqqında düşüncələri aydınlaşdırır və asanlıqla istiqamətləndirir. Adını xatırlaya bilmədiyim müəllifə istinad etməyimin tək məqsədi - yazıya vicdanlı yanaşmağın vacibliliyini vurğulamaqdır. Elə vicdandan da başlamaq istəyirəm.

Hər bir vicdanlı insanın içində iki təbii qorxu olur: özünü-ifşa və özünü-kəşf qorxuları. Bu nəticəyə Ralph Keynes'in "The Courage to Write" ("Yazmaq Cəsarəti") kitabını oxuyandan sonra gəlmək olar. Əslində, Keynes həmin kitabda üç qorxudan yazır, amma məni ancaq bu ikisi maraqlandırdı. Düşünürəm ki, özünü-ifşa qorxusu səmimiyyətlə, özünü-kəşf qorxusu isə ünsiyyətlə üstələnir. Söhbət patoloji qorxudan getmir. Məsələ vicdanın oyatdığı təsəvvürlərdədir. Vicdanlı insan hər zaman dürüst olmanın yolları haqqında düşündüyündən özünü bir çox pisliklərdən çəkindirməli olur. Vicdanlı olmaq üçün pislik etməmək yaxşılıq etməkdən daha vacibdir. Vicdanlı insan daim özünü yenidən dəyərləndirməli olan insandır. Etdiyi yanlışlıqları etiraf etməyi bacarmalıdır. Yanlışlığı etiraf etmək özünü-ifşa deməkdir. Asan iş deyil bu. Amma vicdanlı insan bu qorxunu səmimi olmaqla üstələyə bilir.

Heç kəs özünü tam tanıya bilmir. Üstəlik, heç kəs özünü təklikdə tanıya bilmir. Özünü tanımaq üçün ünsiyyət lazımdır. Ünsiyyət də, səmimiyyət kimi, asan iş deyil. Özünü-kəşf etməkdən qorxanlar ünsiyyətdən qaçırlar, çünki tanımadıqları mənlikləri ilə görüşməkdən qorxurlar. Vicdan ictimai keyfiyyətdir. Heç kəs təklikdə vicdanlı ola bilmir. Tərkidünyalıq və tənhalıq vicdanın ağır yükündən qurtulmağın uğursuz cəhdləridir. Azad cəmiyyətlərdə ünsiyyət və səmimiyyət siyasi sistemin özü tərəfindən həvəsləndirilir, insanlar yeniliklərə açıq və sınaqlara hazır olurlar. Qapalı cəmiyyətlərdə isə özünü-kəşf qorxusu acizliklə nəticələnir. Ona görə də cəmiyyətdə siyasi azadlıqlar uğrunda çalışmaq vacibdir!

Siyasi azadlıqları bir sistem kimi düşünsək, təməlində hüququn üstünlüyünü (rule of law) görə bilərik. Hüququn üstünlüyü qanunun aliliyindən daha geniş anlayışdır. Sadəcə qanunun aliliyi, hər nə qədər vacib olsa da, çox formal və məzmunsuz prinsipdir. Məsələn, bir ədalətsiz qanun təsəvvür edin. Belə bir qanunun aliliyindən nə fayda? Hüququn üstünlüyü isə bir tərəfdən yalnız ədalətli qanunun aliliyini, digər tərəfdən isə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyini və qərəzsizliyini ehtiva edir. Sonuncusu çox vacibdir, çünki məhkəmə müstəqilliyi olmadan qanunun aliliyi də olmayacaq. Qanunun ədalətliyi həm prosedur, həm də məzmun məsələsidir. Demokratik prosedurların pozulması ilə qəbul edilmiş qanun, məzmunundan asılı olmayaraq, ədalətli olası deyil (qeyri-legitim qanun). Digər tərəfdən, demokratik prosedurlara uyğun qəbul edilmiş, amma məzmunca ədalətsiz olan qanun da legitim sayılmayacaq. Eynən riyaziyyatdakı kimi: hesablamalarınızın hər hansı bir mərhələsində yanlışlığa yol versəniz, istifadə etdiyiniz düstürlardan asılı olmayaraq nəticəniz də yanlış olacaq.

Demokratik prosedurlar, hər şeydən öncə, cəmiyyətdə olan bütün əsas mənafe qrupların təmsilçiyi məsələsidir. Qanun siyasi sənəddir, axı. Siyasət isə iştirak tələb edir. Buna görə də ədalətli təmsilçilik çox vacibdir. Ayrı-seçkilikdən qaynaqlanan qadağaların və ya seçkilər zamanı saxtakarlıqların nəticəsində təmsil olunmayan mənafe qruplarının başqaları tərəfindən qəbul edilmiş qanunun ədalətli olmadığını iddia etmək hüququ yaranır. Hüquq, yeri gəlmişkən, yeganə sosial normalar sistemidir ki, özünün qaydalarına qarşı etirazları qəbul edir.

Təkrar edək: siyasət iştirak deməkdir. Başqa sözlə, iştiraksız siyasət mümkün deyil. İştirak sözünün kökünə diqqət edək. Bu sözün kökündə "iş" var. Yəni, iştirak da bir işdir, özü də çox vacib bir iş. Onsuz heç bir digər işlər alınmayacaq. İştirak etmədən işlərin düzələcəyinə ümid etmək ən azından sadəlöhvlükdür. Buna görə də "düzələr" sözündən xoşum gəlmir, çünki iştirakı ehtiva etmir.

Başlıqdakı qarşılaşdırmanı aydınlatmaq məqamı yetişdi. Ölkəmiz rəsmən Azərbaycan Respublikası adlanır. Bu gün bir söz kimi istifadə etdiyimiz "respublika" sözü, əslində, iki latın sözünün birləşməsidir: "res" və "publica". "Res" latınca iş deməkdir, "publica" isə (bu kontekstdə) - ümumi. Yəni, "res publica" latınca "ümumi iş" anlamını verir. Qədim Romalılar dövlətçilik tarixlərinin xeyli hissəsini məhz bu anlayışı tətbiq edərək yaşamışlar. Onlar üçün dövlət ümumi iş idi. Bu qavram respublikaçılığın (qədim, müasir - fərq etməz) təməl daşıdır. Dövlətin hamının ümumi işi ola bilməsi üçün bütün əsas mənafe qrupların ədalətli təmsilçiliyi vacibdir. Az öncə izah etməyə çalışdığım kimi, ədalətli təmsilçilik hüququn üstünlüyü olmadan mümkün deyil.

Hüququn üstünlüyü, ədalətli qanunun aliliyi və məhkəmə müstəqilliyindən savayı, həm də və hər şeydən əvvəl hüquqların bərabərliyi deməkdir. Başqa sözlə, respublika - azad və bərabər hüquqlu insanların ümumi işidir. Gerçəkdən bərabər hüquqlu olmayan insanlar dövləti özlərinə aid olduğunu duymaqda xeyli çətinlik çəkəcəklər, çünki hüquqların bərabər olmadığından dövlətin idarə olunmasında iştirak edə bilməyəcəklər. Burada siyasət anlayışının yunanca "πολıς" ("polis" kimi tələffüz olunur, vurğu ilk hecada, və ilkin mənası "şəhər dövləti"-dir) sözündən törəndiyini və açmasında "azad insanların birliyi (ittifaqları)" mənasını verdiyini xatırlatmağa fayda var. "Politics", "politika" sözləri də buradan törənib. Yenə gəldik siyasətin ümumi iş (iştirak) demək olduğuna.

Əlbəttə, iştirak könüllüdür. İştirak etmək istəməyəni məcbur etməyin uzunmüddətli faydası olmur. Yalnız və ya əsasən məcburiyyət üzərində qurulan sistemlər ədalətli ola bilmirlər və gec-tez çökürlər. Roma dövlətinin müəyyən inkişaf mərhələsində respublikadan imperiyaya keçməsi ilə əlaqədar dövlətə yanaşmanın da dəyişiminə diqqət yetirmək vacibdir. "Res publica" ümumi iş demək idisə, "res imperium" artıq məcburi iş anlamına gəlir. Azad və bərabər hüquqlu insanların birliyindən əhəmiyyətli əlamət qalmır. Bütün əsas mənafe qrupların ədalətli təmsilçiliyini təmin edə bilməyən imperiya getdikcə daha çox məcburiyyət tətbiq etməli olur və bu da onu çökməyə doğru aparır. Zamanın əhəmiyyəti yoxdur, vacib olan sistemin mahiyyəti.

Yalnız və ya əsasən məcburiyyət üzərində qurulan sistemlərin (dövlətlərdirsə - onların imperiya, milli və ya başqa tipli dövlət olmalarından asılı olmayaraq) çökməsini zəruri edən qanunauyğunluq var. Bu cür sistemlər özlərini təsdiqləmək və saxlamaq üçün mütləq güc tətbiq etməlidirlər. Güc, keçici olaraq, gözlənilən təsirini göstərir, amma təkrarlanmadıqda əhəmiyyətsizləşir. Deməli, gücü bir dəfə deyil, dəfələrlə tətbiq etmək lazım gəlir. Problem ondadır ki, təkrarən tətbiq olunan gücün əhəmiyyətli təsiri olması üçün əvvəlkindən daha çox (məsələn, kəskin, şiddətli, miqyaslı və s.) güc tətbiq etmək lazım gələcək. Əks təqdirdə eyni gücün tətbiqinə hamı tezliklə verdiş edər və tədricən qorxmamağa başlayar.

Daha çox gücün tətbiqi üçün daha çox resurs (maliyyə, texnika, insan, zaman, rabitə və s.) lazımdır. Deməli, sistem öz imkanlarından getdikcə daha çox, məhz, gücün tətbiqini təmin edə biləcək şeylərə istifadə etməli olacaq. Bu isə cəmiyyətin digər sahələrinin (məsələn, təhsil, səhiyyə, xidmət və s.) tədricən geriləməsi ilə nəticələnir. Belə geriləmə cəmiyyətdə narazılıqları artırır. Narazılıqları legitim ifadə etmək imkanları (siyasi azadlıqlar) isə yoxdur. Sistemin özü də bu cür narazılıqların ədalətli həllinə qadir deyil, çünki bu onun mahiyyətinə ziddir. Narazılıqları ədalətli həll edə bilməyən sistemin isə bir yolu qalır: narazılıqları yatırtmaq (əlbəttə ki, güclə). Amma bu yol çıxış yolu deyil, çünki sistemin hər dəfə güc tətbiq etməsi nəticəsində mahiyyətcə sosial olan narazılıqlar getdikcə siyasiləşir. İnsanlar problemlərini ümumiləşdirməyə və onların kökünü sistemin özündə axtarmağa başlayırlar. Sistem bunu tezliklə anlayır və siyasiləşmənin qarşısını almağa çalışır. Aydındır ki, bunu ancaq repressiv üsullarla etmək mümkündür. Deməli, yenə də əvvəlkindən daha çox güc tətbiq etmək, bunun üçün daha çox resurs sərf etmək lazım gələcək. Amma, yenə də, bütün bunların nəticəsində narazılıqlar ancaq artacaq. Deməli, yenə də daha çox güc, daha çox güc üçün daha çox resurs. Nəticəsi nə olacaq? Daha çox narazılıq! Sistemin cavabı nə olacaq, bəs? Daha az siyasi azadlıq! Bu prosesin nə qədər zaman alacağı təhlil üçün heç önəmli deyil. Yekun öncədən məlumdur - sistem çökəcək!

Sistem çökəcəyini anlayırmı? Əlbəttə, anlayır! Bəs, niyə onda bunun qarşısını almaq üçün bir iş görmür? Çünki sistemin çökməməsi üçün iş ümumi olmalıdır. Hər kəs özünü sistemin vacib üzvü olduğunu duymalıdır. İşin ümumi olması üçün isə hər kəsin gerçəkdən azad və bərabər hüquqlu olması keçilməz şərtdir. İşin ümumi olması üçün hər kəsin ədalətli iştirak imkanları təmin olunmalıdır. İşin ümumi olması üçün siyasi azadlıqlar olmalıdır. İlk növbədə də ifadə, toplaşmaq və birləşmək azadlıqları. Bu üç azadlığın təmin olunmaması dövləti hamının ümumi işi kimi təsəvvür edilməsini əngəlləyir.

Sistem üçün problem ondadır ki, bu azadlıqları təmin etmək hakimiyyəti bölüşmək anlamına gəlir. Qapalı sistemdə hakimiyyəti bölüşmək isə hakimiyyəti itirmək deməkdir. Odur ki, sistem, hər şeyi çox aydın anlamasına baxmayaraq, dövləti "hamının ümumi işi" vəziyyətinə gətirilməsində maraqlı deyil. Eynən şahmatda olduğu kimi, uğurlu gediş yoxdur, gediş etməkdən imtina isə mümkün deyil. Şahmat oyununda bəzən (adətən oyunun sonuna yaxın mərhələdə) "zugzwang" ("tsuqtsvanq" kimi tələffüz olunur) vəziyyəti yaranır. Bu vəziyyətin mahiyyəti ondadır ki, oyunçu, hansı gedişi edəcəyindən asılı olmayaraq, əvvəl qazandığı mövqelərini itirməli olur. Beləliklə, sistəm islaholunmaz hala gəlir.

Cəmiyyətdə vicdan böhranı, mənəviyyatsızlıq və digər pozğunluqların kökü siyasi azadlıqların olmamasındadır! Məhz siyasi azadlıqların olmaması nəticəsində insanların arasında paxıllıq, görkəzməlik, etimadsızlıq geniş yayılır. Özlərinə belə güvənə bilməyən insanların başqalarına güvənməsi mümkün deyil. Kimlik və mənlik, namus və qeyrət, şərəf və ləyaqət kimi meyar və dəyərlər əhəmiyyətsizləşir. Cəmiyyət yadlaşır və yadırğayır. Seçilmək ancaq başqalarına mane olmaq yolu ilə mümkün olur. Mülkiyyətin toxunulmazlığı təmin olunmadığına görə yığıcılıq paylaşmadan daha sərfəli olur. Bunun nəticəsində isə inhisarlaşma sürətlənir və gec-tez bütün əsas əmlak ehtiyatları çox kiçik bir qrupun əlində cəmlənir. Həmin qrup da hakimiyyətin üst təbəqəsini təşkil etdiyindən, iqtisadi azadlıqları təmin etməyə maraqlı deyil, çünki iqtisadi azadlıqlar siyasi azadlıqlar təmin olunmadan mümkün deyil. Siyasi azadlıqların təmin edilməsi isə, öncə qeyd olunduğu kimi, hakimiyyəti bölüşmək və hətta itirmək anlamına gəlir belə bir sistemdə. Deməli, gücün davamlı tətbiq olunması üçün sistemin əlavə həvəsi yaranır - əmlak ehtiyyatları.

Bu cür sistemlərdə pul hakimiyyətin həm məqsədidir, həm də vasitəsi. Daha çox pul əldə etmək üçün daha çox güc lazımdır, amma elə daha çox gücün tətbiq olunması üçün də daha çox pula ehtiyac yaranır. Nəticədə güc də tədricən zəifləyir, pul da dəyərdən düşür. Zugzwang! Sistem "res publica" (ümumi iş) əvəzinə "cosa nostra" (bizim iş) halını alır. "Bizim" deyilən çevrə çox məhduddur və oraya başqaların girişi mümkün deyil. Başqaları gedib özlərinə elə başqa da iş tapmalıdırlar (hakimiyyətdən və böyük puldan uzaq). Amma o başqa iş də tam anlamda onu tapanların işi olası deyil, çünki fəaliyyət sahələri getdikcə məhdudlaşdırılır. İnsanlar iş tapmaq üçün sadəcə əməklərini deyil, vicdanlarını da satmalı olurlar. İctimai həyatda laqeydlik özəl həyatda ləyaqətsizliklə nəticələnir.

Qədim Afina dövlətində ictimai həyata laqeydlik göstərənlərə (seçkilərdə iştirak etməyənlərə, iclaslara gəlməyənlərə, höküməti tənqid etməkdən çəkinənlərə, haqsızlıqlara qarşı etiraz etməyənlərə və s.) "ιδιών" deyərdilər ("idion" kimi tələffüz edilir və tərcümədə "tənha" deməkdir). "İdiot" sözü də elə bu sözdən törənib. Düşündürücüdür, deyilmi?

http://erkin13.blogspot.com/2009/11/res-publica-yoxsa-cosa-nostra.html

Ziyadli
09.11.2009, 16:59
Как я однажды говорил, Эркин просто страшно умный человек. Все, что он написал - правильно, научно и главное, он задает самые правильные вопросы.

Natiq Ceferli
09.11.2009, 17:13
Как я однажды говорил, Эркин просто страшно умный человек. Все, что он написал - правильно, научно и главное, он задает самые правильные вопросы.


Нет, бро, главное то, что он знает и пишет ответы, на те вопросы, которые задает. Вот это очень важно.

Ziyadli
09.11.2009, 19:04
Нет, бро, главное то, что он знает и пишет ответы, на те вопросы, которые задает. Вот это очень важно.
Мдаа..с тобой говорить трудно

Natiq Ceferli
10.11.2009, 00:18
Мдаа..с тобой говорить трудно


Başa düşürəm, çətindir, arqument olmayanda, çox çətindir, Bro...

Birdə ki, mənlik nə var. sən gəl Erkinə cavab ver. Sən axı illərdir ki forumlardasan. Və bu illərdə, yəqin ki, dəfələrlə day.az-da, və bu forumda, SİSTEMİ tənqid etməyimi görmüsən. Bunları qoyaq bir qırağa, indi Erkinə nə sözün? nə ilə razı, nə ilə narazısan?

Konktret danışaq, olarmı?

Ziyadli
10.11.2009, 01:36
Başa düşürəm, çətindir, arqument olmayanda, çox çətindir, Bro...

Birdə ki, mənlik nə var. sən gəl Erkinə cavab ver. Sən axı illərdir ki forumlardasan. Və bu illərdə, yəqin ki, dəfələrlə day.az-da, və bu forumda, SİSTEMİ tənqid etməyimi görmüsən. Bunları qoyaq bir qırağa, indi Erkinə nə sözün? nə ilə razı, nə ilə narazısan?

Konktret danışaq, olarmı?
Эркине джаваб вермек лазым дейил. О джидди суаллар гоюб орталыга. Джавабы замане вермелидир.

Natiq Ceferli
10.11.2009, 02:01
Эркине джаваб вермек лазым дейил. О джидди суаллар гоюб орталыга. Джавабы замане вермелидир.


O suallara CAVAB da verib, görmürsən?

Ziyadli
10.11.2009, 02:08
Все. Ты победил. Не охота уже обьяснять. Передай нашу дискуссию Эркину и пусть он тебе все дальше обьяснит

Natiq Ceferli
10.11.2009, 02:21
Все. Ты победил. Не охота уже обьяснять. Передай нашу дискуссию Эркину и пусть он тебе все дальше обьяснит


BaAllah, artıq lap ağ elədin sən. Nə izzah etməlisən sən? Erkin suallar da qoyub, onlara cavab da verib. Bir az oxuduğunu anlamaq qabiliyyəti olan adam, bunu aşkar görür. Sən amma görmürsən. Nə deyəsən axı? Detə bilməzsən ki, Erkin düz demir, çünki bunu sübut edə bilməzsən, və deyə bilməzsən ki, düz deyir, onda başqa dediklərindən də, imtina etməlisən, və prblemin SİSTEMDƏ olduğunu qeyd etməlisən. Və bir vicdanlı insan kimi (əminəm ki, bu belədir) bu SİSTEMİ dəyişməyə yardımçı olmalısan.

Amma qonşu forumda Anara dəstək olaraq, problemlərin xalqda, cəmiyyətdə olduğunu bildirmisən. İndi də desən ki, yox, Erkin düz deyir, onda necə olar?

Səmimi ol, brat, səmimi, əsas vicdanlı və səmimi olmaqdər.

Ziyadli
10.11.2009, 02:30
Amma qonşu forumda Anara dəstək olaraq, problemlərin xalqda, cəmiyyətdə olduğunu bildirmisən. İndi də desən ki, yox, Erkin düz deyir, onda necə olar?

И где я это говорил? Приведи текст и обсудим.

GEBER
10.11.2009, 10:04
Hər bir vicdanlı insanın içində iki təbii qorxu olur: özünü-ifşa və özünü-kəşf qorxuları. Bu nəticəyə rage to Write" ("Yazmaq CəsarətRalph Keynes'in "The Coui") kitabını oxuyandan sonra gəlmək olar. Əslində, Keynes həmin kitabda üç qorxudan yazır, amma məni ancaq bu ikisi maraqlandırdı. Düşünürəm ki, özünü-ifşa qorxusu səmimiyyətlə, özünü-kəşf qorxusu isə ünsiyyətlə üstələnir.

Heç kəs özünü tam tanıya bilmir. Üstəlik, heç kəs özünü təklikdə tanıya bilmir. Özünü tanımaq üçün ünsiyyət lazımdır.

Заранее знаю что Уважаемый Эркин Гядирли со мной связываться и спорить не будет, и тем самым это будет говорить о том что "özünü-ifşa və özünü-kəşf qorxuları.не больше чем пересказ ретроспектиыной макулатуры и его переиначивание на яык современного политслогана , и попытка приготовить красивую сладкую интеллектуальную жвачку .
Такие авторы и книги ("Yazmaq CəsarətRalph Keynes'in "The Coui")это всего лишь красивое обертка для рафинированной конфетки , оно хорошо усваиваться . Это конечно же прекрасно чтоб заблудить тех неугомонных кто все ишет и ишет ни как не успокоиться его ум.Коечно же я далек от иллюзии что на Западе есть спецы экстрокласса кто все и вся знает и у них на службе много интеллектуаловKeynes'ов Бжезинских , Хагингтонов , кто всех заблудил и качают ресурсы с варваров , разводять их как Армению с Турцией . Отрадно что это понял даже Мисир Марданов о чем на форумах с 2000 года полунамеком пишу. России и Китаю еще далеко до таких открытий в мозге биообезян.
из за жадности даю ссылку на слабоватый ресурс http://psylib.ukrweb.net/books/nurbj01/txt13.htm . Все что пишут современные эзотерики от политики это переиначкнные методики духвных практик . кстати не ькщупречно понятых кстати . Мол для самопознания надо унсият болтовня .
Поэтосу даю ссылку , так как обяснение своими словами выдадут инфо от меня , на что я потратил 25 лет времени , чтоб унать все что в мозге у варваров .

Эркин не разобралься в Keynes'inе а Keynes' в том что пишет , это однозначно и не смог бы конечно .Если б разобралься не критиковал бы то что прекрасно .
Я предлогаю ему чтоб не получать готовые схемы а просто задуматься вот над таким тестом. Как ведут себя тот кто продает 3 сотки участка в Бинах или в Сангачале и тот кто продае:first_move:т виллу на Ататурке или на Моерке или квартиру на Манхетене .
Почему кошка когда поймает мышку показывает хозяину а когда уташить цыпленка прячет и не показывает .
если в кафе заходить 50 клиентов и их обслуживает сногсшибательная официантка и все 50 тают , и не обрашают внимание на то что едят , знает** лишь тот , кто кладет на нее не обращая на нее внимания даже взглядом торгуется по пунктам счета не с ней а с метродотелем или менеджером и обходить стороной это кафе в следующий раз.
Знает лищь тот любовник кто никогда не связываеться с известной дамой , то ли певичка то ли артистка то ли балерина толи модель .
познал себя лишь тот кто никогда не суется с бесплатными советами , к тем у кого много денег и власть. так же к кокетке у кого много ухожеров и три пригласительных в дорогой ресторан каждый день даже в понедельник .

Natiq Ceferli
10.11.2009, 10:33
И где я это говорил? Приведи текст и обсудим.

Скопировать все твои посты, или только тот пост, где ты советуешь ждать 140 лет? Или же твои посты, где ты каждый раз подчеркиваешь то, что, власть виновата настолько, сколько народ и общество?

Это всё мелочи, ты мне вот что скажи, Эркин видит проблему в системе, и уверен, что, поменяв систему, можно решить наши проблемы. А что бы поменять систему, предлагает не быть «идиотом», в греческом смысле этого слово, то есть, быть активным гражданином. Согласен с этим?

Dismiss
10.11.2009, 10:34
Передай нашу дискуссию ЭркинуА зачем передавать дискуссию да и вообще спорить о чем-то, связанном с Эркином, если он сам может прийти и ответить на все вопросы?

Natiq Ceferli
10.11.2009, 10:45
А зачем передавать дискуссию да и вообще спорить о чем-то, связанном с Эркином, если он сам может прийти и ответить на все вопросы?


А он был здесь, дискутировал, просто, те «шланги», которые здесь есть, не могут вести дискуссию, это заметно в каждой теме. Люди, элементарно, НЕ читают то, что пишут другие, НЕ вникают, а сразу же бросаются в амбразуру. Это было ЯВНО заметно, в теме про СОКАР, даже я, человек, который не устает оттого, что бы говорить и дискутировать, в конце устал, честно устал. Потому, что понял, это пустая трата времени. Весь аргумент моих оппонентов в той теме, сводилась к тому, что мол, «во всем мире, в Европе, так не делают, и поэтому, СОКАР тоже не может воровать». Разве не абсурдный аргумент, учитывая реалии нашей страны? И это говорят, пишут те, кто здесь НЕ живут, и пытаются мне доказать, что здесь не всё так, как я пишу. Мне, человеку, который и живет здесь, и следить за событиями, и активно участвует в гражданском обществе.

Эркин ценит время, и наверняка, решил не терять её здесь. А для меня, даже эти «шланги», родными стали, то есть, етлерини йесем де, сюмуклерини чоле атмарам. :tongue:

GEBER
10.11.2009, 11:20
с каждым поступают так как он устроен СУн-цызы.
Каждый легко находить то , для чего он был создан. Пророк Мухамед.
не каждый пассажир просит чтоб во время полета дали ему прокатиться на самолете . Беняминяудай.
Немат панахов это визитная карточка площади азадлыг.
просвещенному хватить знака или слова , идиоту александрийская библиотека не поможет.

Natiq Ceferli
10.11.2009, 11:27
«Всё же, есть не излечимые болезни» (с). ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения)

Dismiss
10.11.2009, 12:21
Эркин ценит время, и наверняка, решил не терять её здесь. Вот вечно вы за других говорите! :acute:
Эркин ценит время, но не думаю, что он считает время, потраченное здесь, потерянным. Я надеюсь, он появится в этой теме и примет участие в дискуссиях. :tongue:
А для меня, даже эти «шланги», родными стали, то есть, етлерини йесем де, сюмуклерини чоле атмарам"Шланги" счастливы, что вы хотя бы кости их сохранили. :))
Теперь они смогут продолжать поливать. :)

GEBER
10.11.2009, 13:43
есть неккий Гаджи Ильгар который пишет заумные избитые тексты в интее и в газетах , как то ему написал что с религией с каждым днем он будет попадать в смешные ситуации и не будет замечать этого . с тех пор он не пишет там где мой ник , вечеом напишу про özünü-ifşa qorxusu səmimiyyətlə, özünü-kəşf qorxusu
то есть как многие не видять себя а пытаються увидеть других.
Если спросять а ты Гебер себя видищь , скажучто я давно покинул в детстве амбразуру которую многие защищають до смерти и нахожусь там где редько кто побывал..

Ziyadli
10.11.2009, 13:50
Скопировать все твои посты, или только тот пост, где ты советуешь ждать 140 лет? Или же твои посты, где ты каждый раз подчеркиваешь то, что, власть виновата настолько, сколько народ и общество?

Это всё мелочи, ты мне вот что скажи, Эркин видит проблему в системе, и уверен, что, поменяв систему, можно решить наши проблемы. А что бы поменять систему, предлагает не быть «идиотом», в греческом смысле этого слово, то есть, быть активным гражданином. Согласен с этим?

Странный ты. Ты прочел там мои посты и понял это? Мда..
Читайте сами
http://www2.disput.az/index.php?showtopic=156870&st=80

Кстати, я замечаю, что с тобой говорить не имеез абсолютно никакого смысла. Потому, что ты не тот человек, который вникает в суть. Так себе поверхностный, но эмоционалный.

Ziyadli
10.11.2009, 13:54
, те «шланги», которые здесь есть, не могут вести дискуссию, это заметно в каждой теме. Люди, элементарно, НЕ читают то, что пишут другие, НЕ вникают, а сразу же бросаются в амбразуру. Это было ЯВНО заметно, в теме про СОКАР, даже я, человек, который не устает оттого, что бы говорить и дискутировать, в конце устал, честно устал.
ыыы.. и это говорит человек, который за последние дни одни фигню на этом форуме рассказывал. Примеры:

- Тема ГНКАР
- Тема про Турцию и Армений

Ты не замечаешь, что ты говоришь фигню, тебе доказывают обратное, а ты все еще думаешь, что "эти провластные шланги не поняли меня потому, что не хотели". Надо ж... оказывается тут люди есть, которые посвятили жизнь какому-то Натику или опровержению его фигни?

Слишком много чести для тебя будет, Натик. Отныне нафих нафих твои посты... пиши и читай, сколько влезет.

Natiq Ceferli
10.11.2009, 15:49
Странный ты. Ты прочел там мои посты и понял это? Мда..
Читайте сами
http://www2.disput.az/index.php?showtopic=156870&st=80

Кстати, я замечаю, что с тобой говорить не имеез абсолютно никакого смысла. Потому, что ты не тот человек, который вникает в суть. Так себе поверхностный, но эмоционалный.


Вот опять, не одного конкретного ответа, на мои конкретные вопросы. Ты чего боишься? Есть бизнес интересы в Баку? Почему не хочешь, или не можешь ответить на конкретные вопросы?

Последний раз тебе говорю, ты по любому, не тот человек, который может оценить меня, мои знание, мои действие. Ты не гражданин, не электорат, даже не народ и не общества нашей страны. Ты, этакий, "интеллектуал", который тоскует по Родине, и удовлетворяет эту тоску, через Интернет. Вот и всё. Свободен.

Все те, и тот же Анар Мамедханов, которые обвиняют народ и общество во всех бедах, сознательно уводят внимание людей от сути дело. Настолько же надо ненавидеть свой народ, что считать наш народ уровнем ниже, чем даже эти бездари, лентяи – грузины, которые смогли решать, именно поменяв систему, многие свои вопросы, в.т.ч. и с «бытовой коррупцией».

Natiq Ceferli
10.11.2009, 16:02
ыыы.. и это говорит человек, который за последние дни одни фигню на этом форуме рассказывал. Примеры:

- Тема ГНКАР
- Тема про Турцию и Армений

Ты не замечаешь, что ты говоришь фигню, тебе доказывают обратное, а ты все еще думаешь, что "эти провластные шланги не поняли меня потому, что не хотели". Надо ж... оказывается тут люди есть, которые посвятили жизнь какому-то Натику или опровержению его фигни?

Слишком много чести для тебя будет, Натик. Отныне нафих нафих твои посты... пиши и читай, сколько влезет.


Ты, помоему, действительно тугодум. Сто раз тебе объяснял, что оценки мысли, исходят от убеждений. То, что для тебя фигня, для другого человека истина, а то, что истина для тебя, для других может быть фигня. Ты, не способен понять, даже такую элементарную вещь.

То, что я писал в теме про СОКАР, мои рассуждение, исходя от воровской сути этой власти (доказывать это, воровскую суть, не вижу смысла, приезжай и живи здесь, хотя бы полтора-два года, сам убедишься). А ваши аргументы сводились к тому, что в ЕС, в Европе, такое НЕ возможно делать, типа, там законы и т.д. Хотя, я вам сто раз объяснил, что ни кто не может запретить продавать свой объект СОКАР-у, а деньги могут с начало приплыть сюда в Баку, а отсюда исчезнуть, а исчезают миллиарды бюджетных денег. Но, вы опять, не поняли. Для тебя это фигня, потому что, «визион» у тебя не тот.

Или же, в теме Армения – Турция. Кстати, в этом разделе «Политика», есть моя тема «Куда плывет наш корабль», которую, я открыл в августе 2008-ого года, то есть, почти полтора года назад. Зайди и прочти, и увидишь, что сбылись, или сбываются всё то, что я писал там.

Научись ОЦЕНИВАТЬ мысли, а не тех, кто сказал ту, или иную мысль. И иногда это становится так смешно со стороны. Я что-то пишу, ты не реагируешь, проходит 2-3 дня, кто-то такое же пишет, ты начинаешь аплодировать, соглашаться, смешно ей богу. Бу гюн сабах 50 яшын олур….

Ziyadli
10.11.2009, 16:05
Ты, помоему, действительно тугодум.

Сто раз тебе объяснял, что оценки мысли, исходят от убеждений.
Бу гюн сабах 50 яшын олур….

:ae::ae::ae:

Natiq Ceferli
10.11.2009, 16:08
Вот вечно вы за других говорите! :acute:Дорогая, уважаемая, обожаемая Дисмисс, если я так говорю значить, я что-то знаю. Я его вижу чаще, чем даже своего родного брата. Только за последний месяц мало встречались, он был в поездках, а я болел, даже пришлось оперироваться. Швы только сегодня утром сняли.

Scarlett
10.11.2009, 17:26
а я болел, даже пришлось оперироваться. Швы только сегодня утром сняли.
Аллах шефа версин. Берегите себя. Эмоции мешают заживлению ран, особенно послеоперационных.